Strona główna
npseo.pl
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
O programie


"Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III" jest projektem systemowym III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wysoka jakość systemu oświaty", realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji.

Jego głównym celem jest wspomaganie wdrażania nowego modelu nadzoru pedagogicznego w polskiej oświacie. Nowy model nadzoru pedagogicznego rozgranicza trzy formy, w jakich jest sprawowany nadzór pedagogoczny: ewaluację działalności edukacyjnej szkół i placówek, kontrolę przestrzegania prawa oraz wspomaganie pracy szkół i placówek oraz nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1