Wymagania państwa wobec szkół

Nowy model nadzoru opiera się na założeniu, że szkoła może zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą motywować szkoły (i inne placówki oświatowe) do podejmowania wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Zadecydowano więc, że państwo sformułuje wymagania wobec szkół i placówek. Wymagania te wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty pokazując jego, uznane za kluczowe, cele i zadania, nie obejmując jednak wszystkich możliwych zagadnień związanych z różnymi obowiązkami szkół wobec uczniów i rodziców. Wskazują natomiast strategiczne i priorytetowe kierunki działań, które wiążą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami.

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (od 1 września 2013r.)

 • Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów – zobacz więcej.
 • Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się – zobacz więcej.
 • Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – zobacz więcej.
 • Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni – zobacz więcej.
 • Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne – zobacz więcej.
 • Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – zobacz więcej.
 • Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych – zobacz więcej.
 • Wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji – zobacz więcej.
 • Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki – zobacz więcej.
 • Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju – zobacz więcej.
 • Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych – zobacz więcej.
 • Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi – zobacz więcej.